SUBSCRIPCIÓ

Tots els interessats en subscriure´s a RESSÒ o en associar-vos  a l'O.C.B. • Campos, no heu de fer més que omplir aquest full i enviar-lo per INTERNET, o a l´apartat de correus núm. 40 de Campos o a L´Avinguda del Rei Jaume II, 5 - baixos

MODALITATS DE LA SUSCRIPCIÓ

Subscriptor Ressò Campos

22 €

Subscriptor Ressò Estat Espanyol

30 €

Subscriptor Ressò Resta del Món

41 €

SOCI O.C.B. • CAMPOS

45 €

SOCI D´HONOR O.C.B. • CAMPOS

60 €

SOCI PROTECTOR O.C.B. • CAMPOS

80 €

SOCI JUVENIL O.C.B. • CAMPOS (1)

27 €

SOCI FAMILIAR O.C.B. • CAMPOS (2)

27 €

(1) - Menors de 25 anys  
(2) - Aquells que tenen un consort, pare, mare, fill/a o germà que sigui soci...  

Nom i Linatges        

Domicili          Nº       Pis.        Tel.  i

Població          CP        Data Naixement              Professió 

 Correu electrònic WEB: http://

                de          de 20

CARTA D´ORDRE DE PAGAMENT AL BANC

BANC O CAIXA                 Codi entitat           

Agència núm                     Població               

Carrer                  Nº 

                d e               de 20

Senyors:

Us agrairé que, fins a nova ordre, vulgueu atendre amb càrrec al meu compte els rebuts que us siguin presentats per la delegació de l'Obra Cultural Balear • CAMPOS, corresponents a la meva quota. Us saluda

                       Signatura

 

TITULAR DEL COMPTE

Nom i Llinatges  

Domicili                  Nº      Població   

C/c o Estalvi Num.  

 

Para imprimir la pagina actual:

Imprimir